Hello Espo Community!

Just this week I created a fresh LAMP (Ubuntu Server v20.04, Apache v2.4.41, MySQL v8.0.25, PHP v7.4.3) server to run...